Tehnološki suverenitet

DiEM25 veruje da Evropa može postati ostrvo nade ako objedini oblasti političkog, društvenog i tehnološkog progresa – postavljajući napredak svih ljudskih bića u središte tehnoloških promena. Taj proces može pokrenuti promene na globalnom nivou.#diem25 #TechSovereignty


Tehnološki suverenitet

Monopolisti nad tehnologijama prigrabili su neviđenu moć da oblikuju ono što vidimo, čujemo, način na koji razmišljamo, bez ikakve demokratske kontrole moći kojom raspolažu. Tehnologija je postala najvažniji oblik moći u društvu. Ta moć mora konačno pripasti suverenim građanima društva obuhvaćenog tehnološkim promenama.

Naš Tehnološki stub promoviše ambiciozan plan za sticanje tehnološkog suvereniteta: prava i mogućnosti građana i demokratskih institucija na samostalne izbore u vezi s tehnologijama i inovacijama.

Digitalno opšte dobro

Uspostavljanje digitalnih opštih dobara u Evropi suprotstaviće se moćima monopola:

  • jačajući regulaciju zaštite podataka (GDPR) i e-privatnosti da bi se ograničilo prikupljanje podataka bez saglasnosti;
  • uvođenjem zakonski obvezujuće među-platformske razmene i portabilnosti podataka;
  • obezbeđivanjem jačih antimonopolskih zakona i njihovim efikasnijim sprovođenjem;
  • uvođenjem koncepta Unije podataka za kolektivno predstavljanje.

Infrastruktura za ove procese biće kreirana:

  • uvođenjem i demokratizacijom algoritamske automatizacije procesa donošenja odluka (često pogrešno predstavljenog kao „odlučivanje od strane veštačke inteligencije – АI“);
  • dekomodifikacijom podataka uspostavljanjem zajedničkih dobara;
  • kreiranjem mreže digitalnih prava građana;
  • podrškom alternativnim modelima biznisa kako bi se demokratizovala njihova ekonomska struktura, poput kompanijskih platformi.

Demokratizovanje inovacija

Odluke u vezi s tehnologijom ne treba da budu nepovratno delegirane tehnokratama, korporacijama i tehnološkim monopolima – Evropa može i mora bolje.

Politike koje predlaže DiEM25 zahtevaju nove institucije i participativno upravljanje tehnologijama. To podrazumeva razvoj tehnološkog državljanstva 21. veka, zasnovanog na principima zajedničkih dobara, kapacitetu samoupravljanja i razvoja sistema „kontrole moći” kojom raspolažu građani i demokratske institucije.

Demokratizacija inovacija Tehnološkog stuba obezbediće da znanje bude distribuirano tako da donosi korist što većem broju ljudi. Označiće preokret u odnosu na sadašnji trend socijalizacije troškova uz istovremenu privatizaciju profita koje donose inovacije i suzbijanje monopolističkog pristupa inovacijama.

Pročitaj naše programske dukumente