Europese New Deal

Europa wordt geplaagd door een chronische crisis: schulden, banken, armoede, investeringen en onvrijwillige migratie. DiEM25 heeft tot doel de progressieve krachten in heel Europa te verenigen om oplossingen voor deze crises te ontwikkelen en te mobiliseren om ze te verwezenlijken.#diem25 #EuropeanNewDeal


Crisis? Welke crisis?

Jarenlang deed de in de EU heersende klasse alsof de crisis voorbij was en feliciteerde ze zichzelf met het oplossen van de problemen die ze in de eerste plaats zelf hadden veroorzaakt.

Maar de crisis is nooit verdwenen. Integendeel, ze is juist erger geworden. 

Onvrijwillige werkloosheid is de bittere pil van bezuinigingen en een decennium met nul komma nul overheidsinvesteringen in onze gemeenschappen, onze steden en ons continent.

Maar protectionisme is niet de oplossing. Een terugkeer naar de natiestaat kan geen oplossing bieden voor de uitdagingen waarmee Europa als continent en de mensheid over de hele wereld wordt geconfronteerd.

Onvrijwillige migratie is een ander verhaal, Europeanen migreren omdat ze dat moeten. Zonder banen of vooruitzichten in eigen land zijn er geen andere opties meer.

Muren en hekken zijn niet de oplossing. Alleen gezamenlijke investeringen kunnen een einde maken aan de crisis van de bestaansonzekerheid en onze gemeenschappen weer bij elkaar brengen.

Onze oplossingen


Alle Europeanen moeten in hun eigen land recht hebben op basisvoorzieningen (bijvoorbeeld voeding, onderdak, vervoer en energie). Het recht op betaald werk dat een bijdrage levert aan de gemeenschap en tegelijkertijd een leefbaar loon oplevert. Het recht op fatsoenlijke sociale huisvesting. Het recht op gezondheidszorg en onderwijs van hoge kwaliteit. Het recht op een duurzaam milieu.


De toekomst van Europa staat of valt met het vermogen om de rijkdom die zich in Europa ophoopt te benutten en om te zetten in investeringen voor een groene, duurzame en innovatieve economie. In plaats van de nadruk te leggen op het ’concurrentievermogen’ van Europa, steunen we de toename van de productiviteit in groene sectoren.In de steeds meer digitale economie worden kapitaalgoederen collectief geproduceerd, terwijl het rendement ervan nog steeds wordt geprivatiseerd. Naarmate Europa technologisch geavanceerder wordt, moet het een beleid voeren om de dividenden die voortvloeien uit deze digitale arbeid te delen met de burgers, om ervoor te zorgen dat de voordelen van de innovaties op het gebied van digitalisering en automatisering worden gedeeld.


De Europese economieën stagneren omdat het macro-economisch beheer te lang is uitbesteed aan technocraten die geen verantwoording hoeven af te leggen. Het is de hoogste tijd dat het macro-economisch beheer volledig wordt gedemocratiseerd en onder toezicht van soevereine volkeren wordt geplaatst.

Ons beleid

Het beheersen van de economie door het bankwezen te reguleren en een nieuw openbaar digitaal betalingsplatform op te zetten dat een einde maakt aan het monopolie van de banken op het betalingsverkeer in Europa.

Beëindiging van de onzekerheid van onze sociale omstandigheden door middel van een anti-armoede programma, een sociaal-huisvestingsprogramma en een banen-garantieprogramma.

Om de euro te herstellen en de eurozone te redden, moet er een einde komen aan de zelfvernietigende bezuinigingen en moeten de kosten van het eventueel uiteenvallen van de eurozone tot een minimum worden beperkt.

Pan-Europese coördinatie tussen Eurozone landen en niet-Eurozone landen om het herstel van Europa te maximaliseren, de economische en sociale effecten in heel Europa te optimaliseren en de belangrijkste milieu- en sociaaleconomische oorzaken van onvrijwillige migratie aan te pakken.

Duurzame investeringen die activiteiten van de centrale bank koppelen aan openbare investeringsprogramma’s en de nieuwe openbare digitale betaalplatforms.

Er zal een Universeel Basis Dividend worden ingevoerd om de economische sfeer te democratiseren en een traject naar een postkapitalistische economie uit te stippelen.

Download de volledige beleidsnota (in het Engels) Download een samenvatting (in het Nederlands)